Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy a povinnosti medzi Miriam Miklušovou, so sídlom Krosnianska 11, 04022 Košice, IČO: 35422564, DIČ: 1044852545, zapísanou: Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 804-4877 a kupujúcim, ako fyzickou osobou, ktorá nakupuje tovar a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Predávajúci a prevádzkovateľ obchodu je Miriam Miklušová, so sídlom Krosnianska 11, 04022 Košice, IČO: 35422564, DIČ: 1044852545, zapísaná: Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 804-4877.
 3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade, ak kupujúci v objednávkovom formulári, resp. pri registrácií v internetovom obchode uvedie názov spoločnosti, IČO, DIČ alebo IČ DPH nebude považovaný za kupujúceho v zmysle týchto VOP a jeho objednávka bude spracovaná podľa Obchodných podmienok pre podnikateľov.
 4. Sídlom alebo adresou predávajúceho sa rozumie Krosnianska 11, 04022 Košice.
 5. E-mailovou adresou predávajúceho sa rozumie info@dinair.sk.
 6. Telefónnym číslom predávajúceho sa rozumie +421 905 984 105.
 7. Účtom predávajúceho sa rozumejú bankové účty:
 • IBAN: SK90 0900 0000 0051 7541 7863 vedený v: Slovenská sporitelňa a.s. (v EURO), BIC / SWIFT:  GIBASKBX
 1. Internetovým obchodom sa rozumie obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne www.dinair.sk.
 2. Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím internetového obchodu, elektronickej pošty, telefónu a pod.
 3. Tovarom sa rozumie tovar, ktorý je dostupný v e-shope v čase zadania objednávky a ktorý môže byť predmetom objednávky kupujúceho.

 

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje uzavretie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Ceny uvedené v internetovom obchode môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 3. Tovary umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, v prípade registrovaného kupujúceho
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito VOP.
 4. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci v objednávke zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne VOP predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky predávajúci doručí na emailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke.
 5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto VOP.
 6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu predávajúceho.
 7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdŕžaní objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný bez zbytočného odkladu aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a/alebo softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a/alebo softvérového vybavenia tretích osôb.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay
 •  dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru
 • v hotovosti pri osobnom odbere
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
 5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu spôsobom ktorý si zvolí v objednávke, avšak najneskôr pri odbere objednávky.
 6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 7. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom voľne predajnom tovare nie je uvedené inak.
 8. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim objednávke
 • osobným odberom
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade nevyzdvihnutia objednaného tovaru kupujúcim je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s dopravou vo výške kupujúcim vybraného spôsobu dopravy, ktorá je splatná do siedmich (7) dní od doručenia výzvy k platbe formou vystavenej faktúry. V prípade neuhradenia faktúry do jej splatnosti je účtovaný úrok z omeškania vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z v znení neskorších predpisov za každý deň omeškania
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru nesmie kupujúci tovar previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.
 7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 9. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v súlade s týmito VOP, tovar bude uložený na sklade predávajúceho. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru o viac ako 5 pracovných dní, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie. Výška poplatku za uskladnenie je v prípade kupujúceho určená vo výške 0,5% ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim v jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu posledný deň lehoty.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný tovar vrátiť predávajúcemu na adresu uvedenú v týchto VOP, tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť čistý, v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Právo na odstúpenie od zmluvy nemôže byť uplatnené v prípade objednávok týkajúcich sa dodávok tovaru, ktoré boli po zaslaní rozbalené, otvorené a použité a ktoré nemôžu byť zaslané späť z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia, a v dôsledku toho je kupujúci dôrazne upozornený na skutočnosť, že nebude môcť uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade výrobkov, ktoré boli kupujúcim rozbalené a ktorých ďalší predaj predávajúcim by predstavoval hygienické alebo zdravotné riziká pre spotrebiteľov (napr. kozmetické výrobky určené na líčenie či starostlivosť).
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.
 3. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa článku VI. bod. 1. týchto VOP uplatňuje nasledovne:
 • písomne na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP,
 • prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese uvedenej v týchto VOP,
 • osobne na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP,

Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 1. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.
 3. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 5. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.
 6. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutý na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 8. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca prerušil výrobu tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia tovaru, ktoré:
 • vznikli nesprávnou manipuláciou, uskladnením alebo nesprávnym používaním tovaru;
 • vznikli mechanickým poškodením tovaru kupujúcim;
 • vznikli neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami alebo náhodou skazou alebo náhodným zhoršením;
 • neboli riadne reklamované u predávajúceho v záručnej dobe;
 • sú zjavné vady, ktoré kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu alebo
 • vznikli poškodením vodou alebo ohňom alebo v dôsledku okolností vyššej moci.
 1. V prípade, ak nie je zásielka s tovarom úplná, kupujúci je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu po prevzatí zásielky. V prípade, ak kupujúci neúplnosť zásielky s tovarom neoznámi predávajúcemu včas, jeho práva z titulu neúplnosti zásielky z tovarom zanikajú.
 2. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu potom, ako kupujúci vadu zistil alebo mohol zistiť. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné označenie vady a požadovaný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť kupujúcemu tovar za účelom posúdenia vady spolu s dokladmi k tovaru a dokladom o kúpe.
 3. Ak kupujúci zistí, že tovar má vady, ktoré neboli zjavné pri prebratí zásielky, prípadne zásielka neobsahuje všetok kupujúcim objednaný a zaplatený tovar, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po prevzatí zásielky, oznámiť na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho. Po márnom uplynutí tejto lehoty reklamácia predávajúcim uznaná nebude. V prípade, ak vada tovaru (najmä krehkého) spočíva v jeho poškodení, kupujúci spolu s reklamáciou zašle predávajúcemu dokumentáciu osvedčujúcu jeho tvrdenia uvedené v reklamácii – fotodokumentáciu, prípadne videozáznam poškodeného tovaru.
 4. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru. Predávajúci upozorňuje, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samu osebe považovať za vadu tovaru.
 5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet:
 • osobne na adrese sídla predávajúceho,
 • elektronickým podaním na e-mailovú adresu predávajúceho,
 • písomným podaním zaslaným doporučene na adresu predávajúceho.
 1. Ak má reklamovaný tovar vadu, má kupujúci nasledovné práva:
 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 • ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 • doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo požadovať zaslanie nového bezvadného výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie kupujúcemu zaplatenej ceny výrobku. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy je reklamovaný tovar riadne odovzdaný predávajúcemu.
 3. Predávajúci vybaví reklamáciu do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej doručenia. V prípade, ak sa tak nestane má kupujúci právo požadovať zaslanie nového bezvadného výrobku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kupujúcemu zaplatenej ceny výrobku.
 4. Kupujúci potvrdzuje, že bol zo strany predávajúceho riadne poučený o svojich právach ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
 5. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
 8. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať postupom upraveným zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov – Slovenskej obchodnej inšpekcii, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Podmienky a postup pre alternatívne riešenie sporu a vzor návrhu je uvedený na stránke www.soi.sk, v časti alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde kupujúci na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto VOP. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX. Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://spotrebitelskecentrum.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.
 2. Orgánom dozoru nad dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov na ochranu kupujúceho pri predaji tovaru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21

fax č.: 033/321 25 23

webové sídlo: http://www.soi.sk

 1. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 5. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu tými VOP, ktoré boli platné a účinné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné v internetovom obchode predávajúceho.
 7. Prílohou č. 1 týchto VOP je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 8. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.8.2021 .
 9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím zmluvy.

 

Späť do obchodu