Obchodné podmienky pre podnikateľov

Obchodné podmienky pre podnikateľov

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky pre podnikateľov (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy a povinnosti medzi Miriam Miklušovou, so sídlom Krosnianska 11, 04022 Košice, IČO: 35422564, DIČ: 1044852545, zapísanou: Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 804-4877 a jej obchodnými partnermi v obchodno-záväzkových vzťahoch vznikajúcich pri dodávaní tovarov zo sortimentu Miriam Miklušovej kupujúcemu na základe kúpnych zmlúv.
 2. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na dodávanie tovaru spotrebiteľom, teda fyzickým osobám, ktoré kupujú tovar pre svoju priamu spotrebu.

 

Článok II. Definícia základných pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie Miriam Miklušová, so sídlom Krosnianska 11, 04022 Košice, IČO: 35422564, DIČ: 1044852545, zapísaná: Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 804-4877.
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktorá doručí predávajúcemu objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Sídlom alebo adresou predávajúceho sa rozumie Krosnianska 11, 04022 Košice.
 4. E-mailovou adresou predávajúceho sa rozumie info@dinair.sk.
 5. Telefónnym číslom predávajúceho sa rozumie +421 905 984 105.
 6. Účtom predávajúceho sa rozumejú bankové účty:
 • IBAN: SK90 0900 0000 0051 7541 7863 vedený v: Slovenská sporitelňa a.s. (v EURO), BIC / SWIFT:  GIBASKBX
 1. E-shopom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne www.dinair.sk.
 2. Zmluvou alebo kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, medzi predávajúcim a kupujúcim pri výkone ich podnikateľskej činnosti.
 3. Tovarom sa rozumie tovar, ktorý je dostupný v e-shope v čase zadania objednávky a ktorý môže byť predmetom objednávky kupujúceho.
 4. Objednávkou sa rozumie úkon kupujúceho, ktorý prostredníctvom e-shopu vyjadruje svoju vôľu uzavrieť s predávajúcim zmluvu.

 

Článok II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípade, že sa predávajúci stane platiteľom dane z pridanej hodnoty, ceny tovaru budú uvedené bez dane z pridanej hodnoty ako aj s daňou z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje uzavretie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Ceny uvedené v internetovom obchode môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 3. Tovary umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

Článok III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, v prípade registrovaného kupujúceho
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane prípadnej DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky predávajúci doručí na emailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke.
 5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodný podmienkach.
 6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku písomne alebo prostredníctvom e-mailu predávajúceho.
 7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienkach. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

Článok IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný bez zbytočného odkladu aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a/alebo softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a/alebo softvérového vybavenia tretích osôb.

 

Článok V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay
 • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru
 • v hotovosti pri osobnom odbere
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
 5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu spôsobom ktorý si zvolí v objednávke, avšak najneskôr pri odbere a/alebo prevzatí tovaru.
 6. Predávajúci môže požadovať od kupujúceho vopred zálohu na kúpnu cenu tovaru.
 7. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom voľne predajnom tovare nie je uvedené inak.
 8. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim objednávke
 • osobným odberom
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade nevyzdvihnutia objednaného tovaru kupujúcim je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s dopravou vo výške kupujúcim vybraného spôsobu dopravy, ktorá je splatná do siedmich (7) dní od doručenia výzvy k platbe formou vystavenej faktúry. V prípade neuhradenia faktúry do jej splatnosti je účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania
 4. Kupujúci je  povinný  skontrolovať  tovar , ako  aj  jeho  obal,  ihneď  pri doručení.  V prípade,  že  kupujúci  zistí,  že  tovar  alebo  obal  tovaru  je  mechanicky poškodený,  je  povinný  túto  skutočnosť  oznámiť  dopravcovi  a za  jeho  prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru nesmie kupujúci tovar previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.
 7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 9. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v súlade s týmito obchodnými podmienkami, tovar bude uložený na sklade predávajúceho. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru o viac ako 5 pracovných dní, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie. Výška poplatku za uskladnenie je v prípade kupujúceho určená vo výške 0,5% ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim v jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 60 dní, ako aj v prípade, ak hodnota tovaru dosiahne poplatok za uskladnenie, predávajúci má právo tovar predať a z výťažku z predaja uspokojiť svoje nároky.

 

Článok VI. Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky, zaslaním žiadosti na emailovú adresu predávajúceho. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 2. V prípade, ak kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, ak kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do štrnástich (14) kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

 

Článok VII. Cenová politika

 1. V záujme zabezpečenia stability na trhu sa kupujúci zaväzuje dodržiavať cenovú politiku stanovenú predávajúcim.
 2. Všetky ceny uvedené v e-shope predávajúceho okrem cien označených ako „Zľava“ sú považované za maloobchodnú cenu navrhnutú výrobcom (v e-shope označené ako „MSRP“).
 3. MSRP je informatívna a kupujúci ju môže použiť ako východiskovú pre stanovenie ceny tovaru na ďalší predaj.
 4. Minimálna inzerovaná cena (v e-shope označená aj ako „MAP“) je cena za produkt pod ktorú kupujúci nesmie daný tovar inzerovať.
 5. V prípade, ak dôjde k porušeniu podmienok stanovených cenovou politikou predávajúceho, má predávajúci právo ukončiť spoluprácu s kupujúcim a odmietnuť mu ďalší predaj.

 

Článok VIII. Dodacie podmienky

 1. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v e-shope.
 2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar expedovať čo najskôr po potvrdení objednávky.
 3. Ak sa predávajúci a kupujúci v zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci neplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho písomne vyzve, aby tovar dodal v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote uvedenej v písomnej výzve kupujúceho, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a navrhne mu možnosť čiastočného dodania tovaru.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto uvedené v objednávke, do ktorého je tovar objednaný.
 6. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, osobné prevzatie tovaru bude umožnené iba:
 7. štatutárnemu orgánu právnickej osoby, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti a originálom alebo úradne overenou kópiou aktuálneho výpisu z príslušného verejného registra alebo evidencie, v ktorej je zapísaná
 8. osobe, ktorá sa preukáže plnomocenstvom udeleným touto právnickou osobou s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu a kópiou aktuálneho výpisu z verejného registra alebo evidencie, v ktorej je zapísaná.

V prípade, ak kupujúci – právnická osoba doklady uvedené vyššie pri prevzatí tovaru nepredloží, môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

 1. Náklady spojené s vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 2. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, resp. v iný dohodnutý termín, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru nesmie kupujúci tovar previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s  tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

Článok IX. Práva a povinnosti

Kupujúci má právo najmä:

 1. na dodanie tovaru predávajúcim riadne, bez vád a včas,
 2. požadovať od kupujúceho bezplatné odstránenie vád tovaru.

Kupujúci je povinný najmä:

 1. poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie pre predávajúceho,
 2. prevziať od predávajúceho riadne dodaný tovar,
 3. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar,
 4. prezrieť tovar, zistiť a oznámiť vady tovaru predávajúcemu a oznámiť predávajúcemu voľbu práva na ich odstránenie,
 5. prevziať tovar od predávajúceho po odstránení vád.

Predávajúci má právo najmä:

 1. na požadovanie dohodnutého spolupôsobenia kupujúceho,
 2. požadovať od kupujúceho predĺženie času plnenia,
 3. na prevzatie riadne dodaného tovaru kupujúcim.

Predávajúci je povinný najmä:

 1. upozorniť kupujúceho na nevhodné pokyny,
 2. dodať tovar kupujúcemu riadne a včas v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v zmluve,
 3. poskytnúť kupujúcemu sprievodné doklady a doklady na prevzatie zásielky od dopravcu,
 4. požiadať dopravcu o vystavenie nákladného alebo náložného listu pri preprave tovaru,
 5. odstrániť oznámené vady a dohodnúť lehotu na ich odstránenie.

 

Článok X. Záruka za akosť, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru.
 2. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doby.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vedy mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 5. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení.
 6. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu potom, ako kupujúci vadu zistil alebo mohol zistiť. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné označenie vady a požadovaný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru, inak sa nepovažuje za uplatnenú.
 7. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet:
 8. osobne na adrese sídla predávajúceho,
 9. elektronickým podaním na e-mailovú adresu predávajúceho,
 10. písomným podaním zaslaným doporučene na adresu predávajúceho.
 11. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu reklamovaný tovar poistiť.
 12. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak.
 13. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto obchodných podmienok sa však predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote do šesťdesiat (60) kalendárnych dní.
 14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 17. nepredložením záručného listu, dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 18. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 19. uplynutím záručnej doby tovaru,
 20. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 21. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 22. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 23. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
 24. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 25. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 26. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 27. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
 28. neuplatnením reklamácie riadne a včas.
 29. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie a to buď:
 30. odovzdaním opraveného tovaru,
 31. výmenou tovaru,
 32. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 33. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 34. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 35. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 36. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 37. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 38. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné.
 39. V prípade, ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť opravou, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.
 40. V prípade, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.
 41. V prípade, ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:
 42. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 43. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 44. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 45. odstúpiť od zmluvy.
 46. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže predávajúci vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v uvedenej lehote, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 47. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v podaní na uplatnenie reklamácie.
 48. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto Obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 

Článok XI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za cenu, ktorá je uvedená v e-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do štrnástich (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ak tieto obchodné podmienky neumožňujú iný spôsob.

 

Článok XII. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ak tieto Obchodné podmienky neobsahujú inú úpravu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu tými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v momente odoslania objednávky kupujúcim a sú prístupné v e-shope predávajúceho.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany zmluvy.
 5. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na maloobchodný predaj – dodávanie tovaru spotrebiteľom, fyzickým osobám, ktoré nakupujú tovar pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 6. V prípade akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok a zmluvy, sú príslušnými na konanie súdy v Slovenskej republike.
 7. Tieto Obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.08.2021 .
 8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím zmluvy.

 

 

Späť do obchodu